Available Position

Job Vacancies at KTIS Group

You can view a detailed description of the available positions advertised by the company here. If you are interested in working with us, please fill in an application form online via this website.

Online Application

กลุ่ม KTIS (สำนักงานกรุงเทพฯ)3 อัตรา
ที่ตั้ง เลขที่ 24 อาคารเอกผล ถนนวิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
ติดต่อ ฝ่ายบุคคลสำนักงานกรุงเทพฯ 
โทรศัพท์ 0-26920859-66 ต่อ 166
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ NEW
คุณสมบัติ:
 • เพศหญิง อายุ 25-35 ปี
 • ปริญญาตรี-ปริญญาโท ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง (สายวิศวกรรม, ช่างฯ)
 • มีประสบการณ์ลักษณะงานประสานงานโครงการ, งานควบคุมงานก่อสร้าง/งานโยธา อ่านแบบได้ งานผลิตในอุตสาหกรรม 2-5 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี และเขียนตอบโต้ E-mail เป็นภาษาอังกฤษได้
 • มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
รายละเอียดงาน:
 • ประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้โครงการดำเนินไปอย่างราบรื่นและตามแผนงานที่กำหนด
 • จัดระบบเอกสารงานโครงการเพื่อให้สืบค้นง่าย
 • ติดตามความคืบหน้าของโครงการ รายงานผล และปัญหาต่างๆ
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
จำนวน:1 อัตรา
ตำแหน่งพนักงานขับรถผู้บริหาร NEW
คุณสมบัติ:
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • สามารถขับรถไปต่างจังหวัดได้ หรือค้างคืนเป็นครั้งคราวได้
 • มีความสุภาพ อ่อนน้อม รับผิดชอบ ใจบริการและสามารถทำงานในภาวะกดดันได้ดี
 • มีความชำนาญเส้นทางในกรุงเทพมหานครและจังหวัดนครสวรรค์
 • ต้องมีบุคคลค้ำประกัน (ข้าราชการหรือพนักงานบริษัทเอกชน)
 • ไม่มีประวัติอาชญากรรมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรืออยู่ระหว่างดำเนินคดี
 • หากไม่ดื่มของมึนเมาและสูบบุหรี่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ไม่มีประวัติการขับรถที่เกิดอุบัติเหตุที่มีคดีติดตัวจะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียดงาน:
 • ขับรถรับส่งผู้บริหารคนไทย จากบ้านมาออฟฟิศ และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ดูแล รักษารถ นำรถเข้าตรวจเช็คตามกำหนด
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หมายเหตุ:-
บ้านผู้บริหารท่านที่ 1 อยู่แถวทุ่งครุ กรุงเทพฯ
บ้านผู้บริหารท่านที่ 2 อยู่จังหวัดกาญจนบุรี
(ส่วนใหญ่ผู้บริหารเข้ามาปฏิบัติงานที่โรงงานจังหวัดนครสวรรค์
อุตรดิตถ์ กรุงเทพฯ)

จำนวน:2 อัตรา
บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
(โรงงานเกษตรไทย)- อัตรา
ที่ตั้ง เลขที่ 1/1 หมู่ที่ 14 ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
ติดต่อ นายสราวุฒิ เข็มวงษ์ ตำแหน่งหัวหน้าแผนกบุคคล
โทรศัพท์มือถือ 089-577-7637
บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
(โรงงานรวมผล)- อัตรา
ที่ตั้ง เลขที่ 1 หมู่ 7 ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
ติดต่อ คุณศิริสมคิด คำนวนถ้อย แผนกบุคคล
โทรศัพท์ 056-207225-6 , 0-5620-7228, 056-207255-6
บริษัท เคทิส ไบโอเอทานอล จำกัด (โรงงานเคทิส ไบโอเอทานอล)1 อัตรา
ที่ตั้ง เลขที่ 9 หมู่ 14 ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
ติดต่อ นาย อดิศักดิ์ ทุมไซ ตำแหน่ง จนท. บุคคล
โทรศัพท์ 056338133
โทรศัพท์มือถือ 085-8744042
ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า
คุณสมบัติ:
 • เพศชาย/หญิง อายุ 23-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (กว.)
 • มีประสบการณ์ตามสายงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความละเอียด รอบคอบ มีความรับผิดชอบและมีความรู้ด้านความปลอดภัยในงานไฟฟ้า
 • ปฏิบัติงานที่โรงงานเคทิส ไบโอเอทานอล ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
จำนวน:1 อัตรา
คุณวุฒิ:
ค่าจ้าง:
เงื่อนไข:
สวัสดิการ:
บริษัท เอ็นไวรอนเม็นท์พัลพ์ แอนด์ เปเปอร์ จำกัด (โรงงาน EPPCO)- อัตรา
ที่ตั้ง เลขที่ 9/9 หมู่ 1 ถ.อรรถวิภัชน์ ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
ติดต่อ แผนกบุคคล
โทรศัพท์ 056-3383338 ต่อ 157, 176
แฟกซ์ 056-338339
บริษัทอื่นๆ ในเครือ KTIS1 อัตรา
ที่ตั้ง เลขที่ 24 อาคารเอกผล ถนนวิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
ติดต่อ ฝ่ายบุคคลสำนักงานกรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 0-26920859-66 ต่อ 166
ตำแหน่งช่างซ่อมบำรุงประจำอาคาร NEW
คุณสมบัติ:
 • เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาตั้งแต่ระดับ ปวช.-ปวส. สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ หรือถ้ามีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรับผิดชอบต่องาน
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี แก้ไขปัญหาเฉาพะหน้าได้
รายละเอียดงาน:
 • บำรุงรักษา และติดตามงานซ่อมแซมอาคาร
 • แก้ไขปัญหางานซ่อมภายในอาคาร
 • ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • งานธุรการทั่วไป และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
จำนวน:1 อัตรา