Term & Conditions

1. ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์

การเข้าเว็บไซต์นี้ตลอดจนการเปิดหน้าเว็บต่างๆ ที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขใดๆตามที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซด์นี้ หากท่านไม่ตกลงหรือปฏิเสธที่จะผูกพันตามข้อตกลง และเงื่อนไขใดๆ ขอความกรุณาท่านยุติการเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์นี้

2. การใช้เว็บไซต์และทรัพย์สินทางปัญญา

ข้อมูลในเว็บไซต์ของกลุ่ม KTIS ซึ่งรวมถึงข้อมูลทั้งหลายที่ถูกดาวน์โหลดหรือข้อมูลอื่นใดและโปรแกรมซอฟท์แวร์ใดๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ (“เนื้อหา”) เป็นสิทธิของกลุ่ม KTIS ซึ่งได้รับความคุ้มครองตามสิทธิในลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และสิทธิในความเป็นเจ้าของไม่ว่าในรูปแบบใดๆ ก็ตาม

ผู้ใช้เว็บไซต์ยอมรับและรับรู้ว่าเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อความ เนื้อหา โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ รูปภาพ วีดีโอ เสียง หรือภาพกราฟฟิกทั้งหลาย ได้รับการออกแบบโดยกลุ่ม KTISและปรากฏในรูปแบบเฉพาะของกลุ่ม KTIS ซึ่งได้รับความคุ้มครองในลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ สนธิสัญญาระหว่างประเทศ และหรือสิทธิในความเป็นเจ้าของอื่นๆ และตามกฎหมายของประเทศไทยและของประเทศอื่น

เครื่องหมายและชื่อสินค้าของกลุ่ม KTIS และบริษัทในครือเหล่านี้ ถือเป็นเครื่องหมายการค้าหรือชื่อทางการค้าหรือเครื่องหมายบริการของกลุ่ม KTIS และบริษัทในเครือ สำหรับบรรดาเครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อสินค้า และเครื่องหมายอื่นๆ ทั้งหมดซึ่งปรากฏในเว็บไซต์นี้ใช้เพื่อตกแต่งรูปลักษณ์ของเว็บไซต์ และเพื่อประโยชน์ของเจ้าของเครื่องหมายหรือสินค้านั้นๆ โดยการใช้ดังกล่าวไม่มีความตั้งใจเพื่อกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า

เว้นแต่มีข้อความระบุไว้เป็นอย่างอื่นในเว็บไซต์นี้ บรรดาข้อมูล หรือไฟล์ หรือเอกสารที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้เว็บไซต์มีสิทธิเพียงเข้าดู ดาวน์โหลด อัพโหลดเนื้อหาและพิมพ์เนื้อหาดังกล่าว เพื่อการใช้งานส่วนตัว และ การใช้งานที่มิใช่ทางการค้า โดยผู้ใช้เว็บไซต์ตกลงที่จะเก็บบรรดาข้อความซึ่งเกี่ยวกับการแสดงถึงลิขสิทธิ์และสิทธิในความเป็นเจ้าของอื่นใดที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ไว้ด้วย โดยผู้ใช้เว็บไซต์ต้องไม่ทำสำเนา หรือจัดเก็บ หรือดาวน์โหลดข้อมูลไม่ว่าจะในรูปของเอกสารหรือในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ส่ง โอน จัดทำ เผยแพร่ พิมพ์ ทำซ้ำ สร้างงานที่พัฒนา แสดง แพร่กระจาย จำหน่าย ให้สิทธิ เช่า ให้เช่า หรือโอนเนื้อหาใดๆ ให้แก่บุคคลภายนอกไม่ว่าจะในทางการค้าหรือได้รับประโยชน์หรือในทางอื่นใดโดยที่ไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากกลุ่ม KTIS

3. ข้อจำกัดความรับผิด

เนื้อหาในเว็บไซต์นี้มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น กรณีเกิดความล่าช้า ผิดพลาด ไม่ถูกต้องครบถ้วน หยุดชะงัก ไม่สามารถเข้าถึงระบบ หรือข้อมูลในเว็บไซต์นี้ (“ความบกพร่อง”) อันเนื่องมาจากความบกพร่องของบุคคลหรือทางอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่ม KTIS ไม่รับรองว่าการเข้าถึง และการใช้ข้อมูลในเว็บไซต์จะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และไม่รับผิดต่อผลของความบกพร่องใดๆที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ดีกลุ่ม KTIS จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุด ที่จะสร้างความมั่นใจในความเที่ยงตรง ความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูล ทั้งนี้ กลุ่ม KTIS ไม่รับผิดในเว็บไซต์ซึ่งรวมถึงข้อมูล เนื้อหา ผลของความผิดพลาดหรือการละเว้นใดๆ ไม่ว่าจะเกิดจากสัญญา ละเมิด ประมาท หรือเหตุอื่นใด ที่อาจจะเกิดขึ้น นอกจากนี้กลุ่ม KTIS ไม่รับรองในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าวด้วย

กลุ่ม KTIS ไม่รับรองว่า เว็บไซต์ของกลุ่มปราศจากโปรแกรมหรือไฟล์ที่อาจสร้างความเสียหายต่อระบบของผู้ใช้เว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงไวรัส, คอมพิวเตอร์เวิร์ม, โทรจันฮอร์ส, สปายแวร์ หรือไฟล์ซึ่งเป็นอันตรายอื่นๆ และจะไม่รับผิดต่อความสูญหาย เสียหาย ค่าสินไหมทดแทน ค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหาย ที่เกิดจากโปรแกรมหรือไฟล์ที่อาจสร้างความเสียหายดังกล่าว นอกจากนี้ กลุ่ม KTIS ไม่รับผิดต่อความเสียหายอันเกิดจากสภาพความพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่องของการสื่อสารโดยใช้สายโทรศัพท์ การสื่อสารไร้สาย สื่อในการสื่อสารอื่นๆ และอุปกรณ์ ที่ใช้ในการเข้าถึงการบริการเว็บไซต์นี้

กลุ่ม KTIS ไม่รับผิดใดๆ ต่อผู้ใช้เว็บไซต์หรือบุคคลใดๆในความเสียหายหรืออันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์ ทั้งจากเหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุม หรือจากเหตุประมาทเลินเล่อในการรวบรวมข้อมูล เก็บรักษาข้อมูล การแปล การแก้ไข การเขียน การรายงาน หรือการนำส่งข้อมูลใดๆ

กลุ่ม KTIS ไม่รับผิดต่อผู้ใช้เว็บไซต์หรือบุคคลใดๆจากการเรียกร้องใดๆ ไม่ว่าในทางสัญญา ในการทำละเมิด รวมถึงความประมาท หรือเหตุอื่นใด ที่เกิดจากเนื้อหา หรือจากการใช้เว็บไซต์หรือที่เกี่ยวกับกับการใช้เว็บไซต์ การตัดสินใจ หรือการกระทำใดๆ ที่เกิดจากความเชื่อถือในเนื้อหาดังกล่าวของผู้ใช้เว็บไซต์ หรือในความเสียหาย ความสูญหาย ค่าสินไหมทดแทน หรือความรับผิดใดๆ รวมถึงการสูญหายของข้อมูลหรือผลประโยชน์ ถึงแม้ว่าตลาดหลักทรัพย์จะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความเสียหายดังกล่าวขึ้นได้ก็ตาม

4. นโยบายการเชื่อมโยงเว็บไซต์

 1. การเชื่อมโยงเว็บไซต์

  กลุ่ม KTIS ยินดีที่จะให้มีการเชื่อมโยงเว็บไซต์ของกลุ่ม หากผู้ใช้เว็บไซต์ประสงค์ที่จะเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของกลุ่ม อย่างใดก็ตามการเชื่อมโยงดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

  • การเชื่อมโยงนี้ต้องทำในรูปข้อความเท่านั้นโดยแสดงข้อความดังนี้ “กลุ่มKTIS”
  • การเชื่อมโยงนี้ต้องเชื่อมโยงไปยัง http://www.ktissugar.com
  • การปรากฏ ตำแหน่ง หรือลักษณะใดๆของการเชื่อมโยงนี้ต้องไม่ทำให้เกิดความเสียหายหรือทำ ให้ความนิยมของชื่อกลุ่ม KTIS และเครื่องหมายการค้าของกลุ่ม KTIS ลดน้อยลง
  • การปรากฏ ตำแหน่ง หรือลักษณะใดๆของการเชื่อมโยงนี้ต้องไม่สร้างความเข้าใจที่ว่าองค์กรนั้น มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่ม KTIS หรือได้รับการสนับสนุนจากกลุ่ม KTIS
  • การเชื่อมโยงของผู้ใช้เว็บไซต์นี้ต้องแสดงหน้าจอเต็มของกลุ่ม KTIS และไม่แสดงใน “กรอบ” ของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนี้
  • การเชื่อมโยงนี้ต้องไม่สื่อให้เข้าใจว่ากลุ่ม KTIS สนับสนุนเว็บไซต์นี้หรือมีความร่วมมือใดๆ ระหว่างกลุ่ม KTIS และผู้ใช้เว็บไซต์
  • ผู้ใช้เว็บไซต์ต้องไม่เชื่อมหน้าเว็บไซต์นี้จนทำให้เกิดความไม่เหมาะสม ความเสียหาย การละเมิด การกระทำที่หยาบคาย หรือหัวข้อ ข้อมูลใดๆที่ผิดกฎหมายหรือเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สิน ทางปัญญา ความเป็นเจ้าของ ความเป็นส่วนตัว หรือชื่อเสียงของกลุ่ม KTIS
  • กลุ่ม KTIS ไม่มีความรับผิดในความสูญหายหรือความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นแก่ผู้ใช้เว็บไซต์หรือ แก่บุคคลภายนอกไม่ว่าจะเกิดขึ้นหรือมิได้เกิดขึ้นจากผลของการเชื่อมโยงนี้ กลุ่ม KTIS สงวน สิทธิที่จะได้รับการเยียวยาที่มีขึ้นโดยกฎหมายในกรณีที่มีการผิดข้อตกลงนี้
  • ในการยกเลิกความยินยอมให้มีการเชื่อมโยงเนื้อหาหรือหน้าเว็บไซต์นี้และในการยกเลิกการ เชื่อมโยงใดๆ กลุ่ม KTIS สงวนสิทธิดังกล่าวไม่ว่าเวลาใดๆ โดยอยู่ในดุลพินิจของกลุ่ม KTIS และไม่ต้องแสดงเหตุผล

  ห้ามบุคคลใดใช้เครื่องหมายของกลุ่ม KTIS หรือชื่อของกลุ่ม KTIS โดยมิได้รับอนุญาตล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากกลุ่ม KTIS ก่อน

 2. การเชื่อมโยงจากเว็บไซต์

  เว็บไซต์นี้มีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก “เว็บไซต์ที่เชื่อมโยง” การเชื่อมโยงดังกล่าวนี้มีขึ้นเพื่อความสะดวกของผู้ใช้เว็บไซต์ โดยเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงมิได้อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่ม KTIS กลุ่ม KTIS ไม่ได้ตรวจทาน อนุมัติ และไม่รับผิดชอบในเนื้อหาหรือข้อมูลใดๆของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงหรือเว็บไซต์ใดๆที่ปรากฏในเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนี้หรือการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับข้อมูลให้ทันสมัยในเว็บไซต์นี้ และรวมถึงความถูกต้อง คุณภาพ การเกิดขึ้นในเวลาที่เหมาะสมของเนื้อหาเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนี้มิได้แสดงว่าได้รับการสนับสนุนจากกลุ่ม KTIS และกลุ่ม KTIS ไม่รับผิดในความสูญหายหรือเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นจากผู้ใช้เว็บไซต์ หรือความเสียหายใดๆที่ผู้ใช้เว็บไซต์ได้รับหรือความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นจากบุคคลภายนอกหรือที่บุคคลภายนอกได้รับไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงเว็บไซต์นี้หรือไม่ก็ตาม

5. ความลับ

ข้อมูลที่ลงทะเบียนหรือข้อมูลอื่นใดของผู้ใช้เว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้นโยบายความลับของกลุ่ม KTIS

6. การเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์และข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์

กลุ่ม KTIS สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรือระงับการใช้เว็บไซต์และข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์นี้ไม่ว่าในเวลาใดๆ โดยอาจจะบอกกล่าวหรือมิต้องบอกกล่าวแก่ผู้ใช้เว็บไซต์ และกลุ่ม KTIS ไม่มีความรับผิดต่อผู้ใช้เว็บไซต์ หรือต่อบุคคลใดๆ หากผู้ใช้เว็บไซต์ยังคงใช้เว็บไซต์นี้ต่อไป เมื่อมีความเปลี่ยนแปลงใดๆย่อมถือว่าผู้ใช้เว็บไซต์ได้ยอมรับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว

7. การละเมิดข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์

ในกรณีที่มีการละเมิดข้อตกลงนี้ กลุ่ม KTIS สงวนสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาที่มีขึ้นตามกฎหมาย รวมถึงสิทธิที่จะระงับการเข้าถึงเว็บไซต์ของกลุ่ม KTIS ทางอินเทอร์เน็ต

8. กฎหมายที่บังคับใช้

ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์นี้ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย และไม่อยู่ภายใต้การขัดกันแห่งกฎหมาย