แผนพัฒนาชาวไร่อ้อย

“น้ำตาลถูกสร้างจากในไร่” เป็นคำกล่าวที่เป็นจริง
กลุ่ม KTIS จึงให้ความสำคัญกับการสร้าง วัตถุดิบในทุกกระบวนการ ผ่านการส่งเสริม เกษตรกรให้ทำการเพาะปลูกอ้อย

จังหวะเวลา มาตรฐาน คุณภาพ

กระบวนการผลิตที่ครบวงจร

Sugar Product

การใส่ใจสิ่งแวดล้อม
และประหยัดพลังงาน
ผลิตภัณฑ์เยื่อกระดาษทดแทนการตัดต้นไม้
เยื้อกระดาษจากชานอ้อย
จำนวน 100,000 ตัน
ทดแทนการตัดต้นไม้ จำนวน 32 ล้านตัน

ใส่ใจและรับผิดชอบต่อสังคม

สนับสนุนด้านชุมชน ด้านสังคม ด้านการศึกษา ด้านส่วนงานราชการ โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะเน้นเพื่อให้เกิดคุณค่าต่อสังคม อย่างมีธรรมาภิบาล เช่น โครงการของมูลนิธิสายใจไทยฯ, โครงการทุนการศึกษา เป็นต้น

กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม

กลุ่ม KTIS มีความเชื่อว่า

“ความสำเร็จในธุรกิจอ้อยและน้ำตาลนั้น ผู้ประกอบการและชาวไร่อ้อยจะต้อง มีความเจริญก้าวหน้า เติบโต มั่นคง และ มั่งคั่งควบคู่กันไปทั้งสองฝ่าย”